top of page
לוגו ייעוץ טייטנס סקיוריטי

מדיניות הגנת הפרטיות

חברת טיטנס סקיוריטי (להלן: "החברה") מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן ייקראו "אתרי החברה ו\או הקבוצה" או "האתרים") ומאמצת את אמנת מדיניות הפרטיות של המועצה להגנת הפרטיות. בעקבות החלטת החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, היא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לשני המינים.
מטרת המדיניות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלה, וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

חלק מהשירותים באתרי החברה דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי כדוגמת שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. מידע זה הינו מידע שהנך מוסר ביודעין במהלך רישום לאתרים או לשירותים הניתנים בהם ו/או באמצעותם. שדות חובה הינם השדות בהם הכרחי להזין את הפרטים והם יסומנו במפורש. יובהר כי לא חלה עלייך כל חובה חוקית למסור את המידע כאמור, עם זאת, בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הדורשים רישום.

בעת השימוש באתרים יכול שיצטבר מידע על נוהגיך, העדפותיך, מידע או פרסומות שקראת באתרים, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתרי החברה ועוד. חברת טיטנס סקיוריטי שומרת את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתרי החברה, ייעשה רק על פי חוק ומדיניות פרטיות זו.
הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגביך במהלך השימוש באתרי החברה, לרבות מידע אישי, יישמרו במאגרי המידע של החברה. השימוש בשירותים באתרי החברה מעידים על הסכמתך כי פרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. השימוש במידע יעשה בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים המוצעים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה באתרי החברה;

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים הניתנים על-ידי החברה ו/או מי מטעמה ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים, לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

 • כדי לשלוח לך עדכונים, הודעות ומידע נוסף הקשור בשירותים המוצעים על-ידי החברה, בכפוף להוראות כל דין;

 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית

 • לשם תפעולם התקין ופיתוחם של אתרי החברה ובכלל זאת בכדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות;

 • כדי לטפל בתקלות באתרי החברה ו/או בשירותים הניתנים במסגרתם;

 • כדי לאכוף את תנאי השימוש, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהחברה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;

 • בכל מקרה של מחלוקת או הליכים משפטיים בינך לבין החברה או בינך לבין משתמשים אחרים בשירות;

 • במקרה שתידרש החברה למסור את המידע על ידי רשויות החוק

 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש הרלבנטיים לכל שירות.

חברת טיטנס סקיוריטי לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור.

 • בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של חברת טיטנס סקיוריטי, או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לחברת טיטנס סקיוריטי ולצד שלישי המוצגות באתרי טיטנס סקיוריטי. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלוונטית ושמירת קשר איתך.

 • במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתרי החברה ו/או באיזה מהשירותים המוצעים בהם, או במצב בו תפעל באתרי החברה ו/או בקשר אליהם ולפעילותם בניגוד לחוק.

 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין חברת טיטנס סקיוריטי.

 • בכל מקרה שחברת טיטנס סקיוריטי תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק משמעותי לך או לאחר.

​​

אם חברת טיטנס סקיוריטי תארגן את פעילותיה או פעילות האתרים במסגרת חברה או תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לחברה או התאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שהחברה או התאגיד הנ"ל יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

אתרי חברת טייטנס סקיוריטי משתמשים ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, להתאמת האתרים להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה מאתרי טייטנס סקיוריטי. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מיקרוסופט, תוכל למצוא אותן בספריה c\:windows\cookies, 

וכן ב-c:\windows\Temporary Internet Files.

ה-Cookies מכילים מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, מיקום הגלישה ומשך הזמן ששהית באתרים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתרים ועוד. ה-Cookies משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש בחלק מאתרי טייטנס סקיוריטי המחייבים רישום. חברת טייטנס סקיוריטי נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח ששרתיה בלבד יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

אם אינך רוצה שיעשה שימוש ב"עוגיות" במחשב שלך Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי הדואר ואף באתרי אינטרנט אחרים.
בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתרים יותאמו להעדפותיך. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתרים במקום בטוח.

חברת טייטנס סקיוריטי מתירה לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתריה ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של טייטנס סקיוריטי.

חברת טייטנס סקיוריטי מיישמת באתריה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה ו/או חשיפת מידע בלתי-מורשית, אך אין בהם בטחון מוחלט. לכן, חברת טייטנס סקיוריטי לא מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או להסירו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

חברת טייטנס סקיוריטי רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו שינויים מהותיים, בסעיפים או הוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמודי הבית של האתרים.


במידה ואתה סבור כי פרטיותך נפגעה על-ידי אדם כלשהו במהלך השימוש באתרי טייטנס סקיוריטי, אנא פנה לחברה באמצעות כתובת הדוא"ל: info@titans2.com


אתה רשאי לשלוח לחברה כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה, על-ידי משלוח דואר אלקטרוני לכתובת: info@titans2.com

bottom of page